KKVK Metni

EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ (EBSAD)  

EĞİTİM PROGRAMLARI KAYIT BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

I.  Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (kısaca EBSAD) tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu dernek tüzel kişiliğine haiz Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği’dir.


II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Derneğimiz, kişisel verilerinizi, gerçekleştireceği eğitim programlarına başvurunuz sırasında tarafınızca online olarak doldurulan Başvuru Formu’ndan elde etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebi doğrultusunda toplanacaktır.

 

III. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

Veri Grubu

Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

 

Katılımcı

Kimlik Bilgisi

Adı Soyadı, Uyruğu, Cinsiyeti

İletişim Bilgisi

Cep Telefon Numarası, E-posta, Yerleşim Yeri Bilgisi

Eğitim Bilgisi

Eğitim Durumu, Üniversite Adı, Fakültesi, Bölümü, Sınıfı, Not Ortalaması, Mezun Olduğu Lise, Aldığı Sertifikalar, Ödüller

Meslek Bilgisi

Meslek Bilgisi, Çalıştığı Kurum

Diğer

İlgi Alanları ve Hobileri, STK Üyelik ve Gönüllülük Bilgisi, Başvurulan Program Hakkındaki İlgi ve Bilgiler, Banka IBAN Numarası

 

IV. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz EBSAD tarafından, gerçekleştirilecek eğitim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında fikir vermesi, katılımcıların seçilmesi, seçilmeniz halinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi, katıldığınız eğitim programı kapsamında gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi) aktarılması, EBSAD’ın gelecekteki eğitim programlarından haberdar edilmeniz amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.


V. İşlenen Kişisel Verilerin Muhafazası

Kişisel verileriniz, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


VI. İlgili Kişinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme vb.), Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak [email protected] adresinden Veri sorumlusu EBSAD’a ulaşabilir veya yazılı olarak; şahsen başvuru ile bizzat veya noter vasıtasıyla, Sakarya Mah. Silahtarağa Cad. No:149 (34050) Eyüpsultan / İSTANBUL (Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği Merkezi) adresine başvurularınızı iletebilirsiniz. Görüntülenme: 5057